Foto:

Raakvlakmanager

Als reservist ben ik toch niet helemaal vrij gebleven van militaire beroepsdeformatie. Als men mij destijds had gevraagd wat een 'raakvlakmanager' is, zou ik waarschijnlijk hebben geantwoord dat het 'een functionaris betreft, die verantwoordelijk is voor de inrichting van schietbanen; het plaatsen van schietschijven en het waarborgen van een vrij schootsveld'.

Mijn vergissing beseffend zou ik vervolgens de schouders hebben opgehaald en mij hebben verbaasd over de onnavolgbare ambtelijke logica waaruit een dergelijke vaag klinkende functieaanduiding is ontsproten. Maar nu ik ouder en wijzer ben geworden, verbaas ik mij niet zo snel meer, dus ook niet over de 'Raakvlakmanager Strategische Beheersorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet' die de overheid heeft aangesteld, ongetwijfeld in salarisschaal 16 of hoger.

Snapt u het nog?

Ik ben inmiddels vertrouwd met ambtelijke logica én het bijbehorend taalgebruik. Zet u schrap: 'Ik vind dat de gemeente IJsselstein actief moet inzetten op de aanstelling van een raakvlakmanager. Die zou binnen de gestelde realiteitskaders budgetgericht kunnen aansturen op een participerende verkenning van de beleidsmatige raakvlakken met gemeenten die voor een eventueel op een uiteindelijke fusie gericht samenwerkingsverband met onze gemeente in aanmerking kunnen komen, waarbij relevante stakeholders en actoren in het veld in een vroegtijdig stadium binnen een daarvoor doelgericht te faciliteren open overlegstructuur actief zouden moeten participeren in het voortraject, dat op basis van gewaarborgde continuïteit moet worden gemonitord. De publieke projectacceptatie is te accelereren door het aanstellen van een draagvlakmanager die zich proactief moet richten op verbreding van het maatschappelijk draagvlak voor het gemeentelijk beleid.' Met andere woorden: zorgen dat de burger het een beetje snapt. Begrijpt u wel?

Rinus Verweij

Meer berichten