'Geen afgeroomd geld voor zorg naar gratis parkeren'

  Politiek

'Geld voor het sociaal domein is bestemd voor zorg en welzijn en niet voor lantaarnpalen of andere zaken.' Daarmee gaat het CDA in tegen een raadsvoorstel om de reserves van het sociaal domein boven de 2 miljoen euro blijvend af te romen.

IJSSELSTEIN – In de commissie samenleving werd het raadsvoorstel tot afroming van de reserves – volgens de norm bij andere reserves – besproken. Het CDA vreest dat op deze wijze geld voor zorg en welzijn wordt weggesluisd om te worden gebruikt voor gratis parkeren en afschaffing van de hondenbelasting. "Terwijl wij steeds meer signalen krijgen over toenemende wachtlijsten bij de Jeugdzorg en te weinig huishoudelijke hulp", aldus Bieke Oskam (CDA). Ook zijn de toekomstige ontwikkelingen in de zorg – door toenemende vergrijzing, beschermd wonen en ontwikkelingen in de jeugdzorg – niet goed in te schatten. De gemeente wil tevens extra ambtenaren uit de reserve van het sociaal domein betalen, die eigenlijk uit algemene middelen betaald moeten worden. "Die noodzaak snappen we nog, omdat de ambtenaren binnen het sociaal domein worden ingezet. En omdat het tijdelijk is, al is zorggeld ook daar niet voor bedoeld." Het CDA is, net als andere oppositiepartijen bang dat het raadsvoorstel een vrijbrief is voor de toekomst. "Wij willen als raad jaarlijks inzicht en nieuwe besluitvorming."

Meer berichten